III tydzień psałterza
 
 


  OP - Ostatni Przystanek    
  OP - Ostatni Post    
 

„Pokaż mi Boga”


Żył samotnie stary człowiek. Mały domek ze stojącą obok stodołą. Pewnej bardzo mroźnej zimy zauważył, że ptaki jakby szukały schronienia przed zabójczym zimnem w ciepłym pomieszczeniu. Mimo siarczystego mrozu wyszedł na zewnątrz, otworzył szeroko drzwi. Zaczął biegać, krzyczeć i machając rękoma próbował "nagonić" ptaki, by wleciały w bezpieczne miejsce. Bezskutecznie. Po kwadrancie, przemarznięty i zrezygnowany wrócił do ciepłej chatki. Po kilku dniach wyszedł i zobaczył przed drzwiami martwe ptaki. Zdał sobie sprawę, że aby zaprowadzić je do bezpieczne miejsce, aby uniknęłyby śmierci, musiałby stać się jednym z nich. Starzec w tej samej chwili zrozumiał też, dlaczego Chrystus stał się jednym z nas. Dlaczego jako człowiek w Jordanie zanurzył się w nasze grzechy. Przyjął chrzest nie dlatego, że go potrzebował, ale aby go uświęcić. Wziął na plecy nasze grzechy i poniósł je na Golgotę, by tam spalić je w Jedynej Ofierze, ogniem swojej miłości - Mocą Ducha Świętego.

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy nie zginął, lecz miał życie wieczne” /Jan 3,16/.


 
 
III tydzień Wielkiego Postu
Teksty liturgii Mszy św.
 
 
 
ANTYFONA NA WEJŚCIE
Ps 86, 9. 10
 
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone * i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. * Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, * tylko Ty jesteś Bogiem.
 
 
 
WPROWADZENIE DO LITURGII
 
Dziś Pan przestrzega nas, abyśmy nie polegali na zewnętrznej, a więc jedynie pozornej pobożności, ale szukali prawdziwego kontaktu z Bogiem. Abyśmy odrzucili fałszywe nawrócenie, a pragnęli nawrócenia prawdziwego. Na czym ono polega? Możemu usłyszeć w dzisiejszych czytaniach biblijnych, ale czy naprawdę usłyszymy?  
 
 
KOLEKTA
 
Wszechmogący Boże, wlej w nasze serca swoją łaskę, † abyśmy powściągali nasze zmysły od grzesznych nadużyć * i z Twoją pomocą zachowywali słowa życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
 
 
 
PIERWSZE CZYTANIE
Wróć do Pana, Boga twojego
 
Oz 14, 2-10
 
Czytanie z Księgi proroka Ozeasza
Tak mówi Pan:
«Wróć, Izraelu, do Pana, Boga twojego, upadłeś bowiem przez własną swą winę. Zabierzcie z sobą słowa i nawróćcie się do Pana! Mówcie do Niego: „Usuń cały grzech, a przyjmij to, co dobre, zamiast cielców dajemy Ci nasze wargi. Asyria nie może nas zbawić; nie chcemy już wsiadać na konie ani też mówić: nasz boże do dzieła rąk naszych. U Ciebie bowiem znajdzie litość sierota”.
Uleczę ich niewierność, szczodrze obdarzę ich miłością, bo gniew mój odwrócił się od nich. Stanę się jakby rosą dla Izraela, tak że rozkwitnie jak lilia i jak topola zapuści korzenie. Rozwiną się jego latorośle, będzie wspaniały jak drzewo oliwne, woń jego będzie jak woń Libanu.
I wrócą znowu, by usiąść w mym cieniu, i zboża uprawiać będą, winnice sadzić, których sława będzie tak wielka, jak wina libańskiego. Co ma jeszcze Efraim wspólnego z bożkami? Ja go wysłuchuję i Ja na niego spoglądam, Ja jestem jak cyprys zielony i Mnie zawdzięcza swój owoc. Któż jest tak mądry, aby to pojął, i tak rozumny, aby to rozważył? Bo drogi Pańskie są proste; kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy».
Oto słowo Boże.
 
 
 
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 81 (80), 6c-8a. 8b-9. 10-11b. 14 i 17
 
Refren: Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu.
6        Słyszę słowa nieznane: *
7        «Uwolniłem od brzemienia jego barki,
         jego ręce porzuciły kosze. *
8        Wołałeś w ucisku, a Ja cię ocaliłem.
Refren: Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu.
         Odpowiedziałem ci z grzmiącej chmury, *
         doświadczyłem cię przy wodach Meriba.
9        Słuchaj, mój ludu, chcę cię napomnieć, *
         obyś Mnie posłuchał, Izraelu!
Refren: Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu.
10        Nie będziesz miał obcego boga, *
         cudzemu bogu nie będziesz się kłaniał.
11        Ja jestem Panem, Bogiem twoim, *
         który cię wywiódł z ziemi egipskiej.
Refren: Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu.
14        Gdyby mój lud Mnie posłuchał, *
         a Izrael kroczył moimi drogami,
17        jego bym karmił wyborną pszenicą *
         i sycił miodem z opoki».
Refren: Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu.
 
 
 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. Mt 4, 17
 
Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.
Pan mówi: Nawracajcie się,
bliskie jest królestwo niebieskie.
Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.
 
 
 
EWANGELIA 
Pierwsze ze wszystkich przykazań
 
Mk 12, 28b-34
 
✠ Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?»
Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych».
Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary».
Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.
Oto słowo Pańskie.
 
 
 
REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI
 
Być może to pytanie zrodziło się w sercu uczonego w Piśmie z tego mnóstwa różnego rodzaju przepisów, wskazówek, zarówno tych wypływających z Pisma Świętego, jak i tych które wynikają z tradycji. Istnieje tutaj poważne niebezpieczeństwo, o którym zresztą Pan Jezus jasno powiedział: 
 
usuwacie przykazania Boże przez wzgląd na swoje pomysły, które już zdążyły wrosnąć do rangi tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie.
 
I również na tym tle Jezus, który chce przywrócić jedność w życiu, który - jak sam mówi o sobie - jest tym życiem, niestety jawi się jako jakiś rewolucjonista, którego celem jest odwrócić wszystko do góry nogami. Takie działania skutkują dyskomfortem. Niby przeczuwam, że Jezus ma rację, ale nie potrafię sprzeciwić się temu do czego przywykłem. Nie wytrzymuję tej presji, bo wydaje mi się, że to napięcie każe złożyć w ofierze Jezusa na ołtarzu owej tradycji, albo tradycję na ołtarzu wiary w Jezusa. I znowu następuje konflikt. Mogę się również pokłócić z tymi którzy wyznają tradycję wbrew Jezusowi lub odwrotnie... i znowu wikłamy się w jakiś zamęt.
 
Ale uczony w Piśmie jak widzimy jest człowiekiem wielkiej pokory. Stara się wniknąć do źródła mądrości Bożej i z jej głębi spojrzeć również na tę swoją uzbieraną od pocie czoła mądrość. Nie jest kimś, kto uprawia jakąś szermierkę słowną, ani nie tupie nóżką. Nie obraża się, nie zabiera zabawek i nie idzie, bo nie usłyszał tego, co chciał usłyszeć. Ale jak się wydaje rzeczywiście zapiera się samego siebie i idzie w głąb, razem z Jezusem. Jak ów Nikodem, który - pamiętamy to bardzo dobrze - przyszedł w nocy do Pana Jezusa i usłyszał od Niego, że pomimo iż jest nauczycielem Izraela to nie wie tego co jest podstawą życia duchowego i życia w ogóle. Ale też nie obraził się, nie uznał tego za kompromitację, a tej z kolei za skutek działania Jezusa obliczony na to, by upokorzyć biednego Nikodema. Nie. To spotkanie z Jezusem zaowocowało w nim również odwagą. Pamiętamy jak Nikodem wbrew wszystkim zapytał trzeźwo: czy Prawo każe skazać kogoś, kogo wpierw nie wysłucha. <a razem z Józefem z Arymatei, wykazał się wprost heroiczną odwagą>. Ileż trzeba odwagi, żeby w oku cyklonu stawić czoła siłom, które chcą na proch zetrzeć Tego w kogo wierzę i kogo szanuję.
 
Zastanówmy się... woże to Jezus ma rację, a nie my? Pan Jezus zwraca uwagę na jedność życia i tą jednością jest nie kto inny jak Bóg stwórca i odkupiciel. Jest źródłem, zasadą, warunkiem i gwarancją prawdziwej jedności życia. Życia, które należy rozumieć jako harmonia jako symfonia. Wówczas każdy element ma swoje miejsce i swoją rolę do spełnienia. Potwierdza się stara prawda: "Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne też jest na swoim miejscu. I sam Bóg i człowiek czyli stwórca i stworzenie. I ciało, i dusza. Modlitwa i praca. Wypoczynek i radość, ale też i smutek. Pamiętajmy o tym błogosławieństwie: błogosławieni, którzy się smucą albowiem oni będą pocieszeni. Ten smutek może także wynikać z konfrontacji z Bogiem, którego odkrywam naprawdę. Z tym co do tej pory o Nim myślałem, a co wydaje się być nie na miarę prawdziwego Boga.
 
Jeżeli to pudełko, do którego chciałem zmieścić Boga się rozsypuje, to Bogu dzięki!
 
Znaczy to, że oto mam do czynienia z prawdziwym Bogiem a nie z jakimś moim o Nim wyobrażeniem. Wszystko więc jestem na swoim miejscu, wszystko ma swoją gołębię, swój cel, swoją miarę. I wspólnota i jednostka. I wieczność i doczesność. I wiara i rozum. Natomiast ta współczesna specjalizacja, jeżeli nie znajduje swojej wiary,  rozproszkowuje to wszystko co Bóg stworzył jako pełnię, jako całość.
I może być tak, że specjalista od jednej Ewangelii kłóci się ze specjalistą od drugiej Ewangelii. Tak jakby ktoś, kto jest specjalistą od młodego Hegla, kłóci się z tym który analizuje tylko pisma późniejszego Hegla. Dochodzimy do jakiegoś absurdu również do tego że tradycja zaczyna przeczyć Pismu, a takie czy inne egzegeta wykłóca  się z innym, jak ów biblista który był specjalistą od Ewangelii według Świętego Jana… Nie znalazł tam Ostatniej Wieczerzy w której Chrystus przemienia chleb i wino, a w związku z tym zwolnił się z odprawiania Mszy świętej. Ciekawe że dla chcącego nic trudnego... :-).
Można doprawdy nawet z tego co Boże, co święte, wydłubać jakąś pokrakę, właśnie tej pokrace oddawać hołd i  wmawiać innym że to jest właśnie prawda o Bogu, ten jakiś element, do którego doszedłem.  I co prawda moje życie też znajduje jakąś jedność ale za cenę zredukowania całego życia do jakiegoś płaskiego wymiaru.
 
Prośmy Ducha Świętego aby wprowadzał nas w głębinę pełni słowa Bożego:
 
Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą.  /Ef 3, 14-19/
 
Święty Paweł właśnie oto się modlił, byśmy doszli do poznania Pełni, Chrystusa. Abyśmy poznali na czym polega szerokość wysokość długość i głębokość tych prawd, których żaden, nawet najbardziej przenikliwy umysł, nie jest w stanie zgłębić, a jedynie powierzyć tej mądrości Bądźmy więc tak jak ów uczony w Piśmie, który umie zadać celne pytanie i wsłuchać się w odpowiedź pana Jezusa.
 
I zgódźmy się z tym że na szereg pytań, tu w doczesności nie znajdziemy odpowiedzi. Ta sytuacja nie jest dana nam po to byśmy się obrażali na Boga, tylko po to byśmy zaparli się naszej małości i czekali z utęsknieniem na spotkanie z tym który jest pełnią życia. Wówczas znajdziemy odpowiedź na pytanie jak bardzo jesteśmy kochani przez Boga który jest miłością.
 
/z konferencji o. Marka Krysztopika Op/
 
 
 
MODLITWA NAD DARAMI
 
Miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na dary, które Tobie składamy, † aby się stały miłą Tobie Ofiarą, * a nam wyjednały zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 
 
 
PREFACJA
11. Owoce postu
 
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały.
Ty przez post cielesny uśmierzasz wady, * podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi wołając...
 
 
 
ANTYFONA NA KOMUNIĘ
por. Mk 12, 33
 
Miłować Boga całym sercem, * a bliźniego jak siebie samego, * więcej znaczy niż wszystkie ofiary.
 
 
 
MODLITWA PO KOMUNII
Panie, nasz Boże, przeniknij swoją mocą nasze dusze i ciała † i spraw, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia, * w którym uczestniczymy przez Komunię świętą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież