Niedziela, 11 marca 2018
IV tydzień psałterza
 
 

OP - Ostatni Przystanek
OPost - Ojcowie Pustyni


Zbawienie

Posted: 10 Mar 2018 10:00 PM PST

Rzekł starzec: „Trzej bracia przeszli do abba Amoja. Jeden z nich rzekł: ‘Mój ojcze, jeśli wiele czuwam i wiele rozmyślam, czy będę zbawiony?’ Nie odpowiedział mu abba Amoj. Rzekł drugi brat: ‘Mój ojcze, jeśli pracuję wiele rękami i daję jałmużnę, czy będę zbawiony?’ Nie odpowiedział mu abba Amoj. Rzekł wreszcie trzeci: ‘Mój ojcze, poszczę wiele i miłuję braci, czy będę zbawiony?’ Nie odpowiedział mu abba Amoj. Gdy zobaczyli, że im nie odpowiada, rzekli mu: ‘Módl się za nas, abba, odchodzimy abba’. Amoj nie chciał jednak odesłać ich smutnych i rozmawiając tylko z samym sobą, chciał, żeby usłyszeli bracia. Rzekł więc do samego siebie: ‘Jeśli czuwam i rozmyślam wiele, czy będę zbawiony?’ Odrzekł: ‘Nie’. ‘Jeśli wiele pracuję i daję jałmużnę, czy będę zbawiony?’ Odrzekł: ‘Nie’. ‘Jeśli wiele poszczę i miłuję braci, czy będę zbawiony?’ Odpowiedział sam sobie: ‘Jeśli to czyniąc nie będę zbawiony, to jakżeż mogę się zbawić?’ Odpowiedział sam sobie, mówiąc: ‘Zaiste, jeśli masz serce dobre, osiągniesz zbawienie’”.


 
 
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU B - LÆTARE
Teksty liturgii Mszy św.
 
 
 
ANTYFONA NA WEJŚCIE
por. Iz 66, 10-11
 
Raduj się, Jerozolimo, * zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. * Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, * weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy.
 
 
 
WPROWADZENIE DO LITURGII
 
Jak w Adwencie trzecia, tak czwarta niedziela Wielkiego Postu ma specyficzny charakter. Jej nazwa określana jest pierwszymi słowami antyfony na wejście pochodzące z Iz 66, 10-11:  LÆTARE JERUSALEM…. Raduj się, Jerozolimo, * zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. * Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, * weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy. Jak promień światła w połowie czasu naszego "mrocznego utrudzenia", w drodze na niewidoczny do tej pory szczyt paschalny, pojawiają się różane szaty, kwiaty, instrumenty. Dlaczego mamy się radować? Bo oto otwiera się przed nami szansa osiągnięcia szczytu wiekuistego szczęścia i pociechy.    
 
 
 
KOLEKTA
 
Boże, Ty za pośrednictwem swojego Syna pojednałeś ludzkość ze sobą, * spraw, aby lud chrześcijański z żywą wiarą i szczerym oddaniem spieszył ku nadchodzącym świętom wielkanocnym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
 
 
 
PIERWSZE CZYTANIE
Gniew i miłosierdzie Boże
 
2 Krn 36, 14-16. 19-23
 
Czytanie z Drugiej Księgi Kronik
Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Pan, Bóg ich ojców, bez ustanku wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie było już ratunku.
Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace spalili i wzięli się do niszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą spod miecza resztę król uprowadził na wygnanie do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów, aż do nadejścia panowania perskiego. I tak się spełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez usta Jeremiasza: «Dokąd kraj nie dopełni swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez siedemdziesiąt lat».
Aby się spełniło słowo Pańskie z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak iż obwieścił on również na piśmie w całym państwie swoim, co następuje: «Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli ktoś z was jest z całego ludu Jego, to niech Bóg jego będzie z nim, a niech idzie!»
Oto słowo Boże.
 
 
 
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 137 (136), 1-2. 3. 4-5. 6 (R.: por. 6b)
 
Refren: Kościele święty, nie zapomnę ciebie.
 
1        Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy, *
         płacząc na wspomnienie Syjonu.
2        Na topolach tamtej krainy *
         zawiesiliśmy nasze harfy.
 
Refren: Kościele święty, nie zapomnę ciebie.
 
3        Bo ci, którzy nas uprowadzili, *
         żądali od nas pieśni.
         Nasi gnębiciele żądali pieśni radosnej: *
         «Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni syjońskich!»
 
Refren: Kościele święty, nie zapomnę ciebie.
 
4        Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską *
         w obcej krainie?
5        Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, *
         niech uschnie moja prawica.
 
Refren: Kościele święty, nie zapomnę ciebie.
 
6        Niech mi język przyschnie do gardła, *
         jeśli nie będę o tobie pamiętał,
         jeśli nie wyniosę Jeruzalem *
         ponad wszelką swoją radość.
 
Refren: Kościele święty, nie zapomnę ciebie.
 
 
 
DRUGIE CZYTANIE
Umarli wskutek grzechu zostali zbawieni przez łaskę
 
Ef 2, 4-10
 
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan
Bracia:
Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia – łaską bowiem jesteście zbawieni – razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich – w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przeogromne bogactwo swej łaski okazać przez dobroć względem nas, w Chrystusie Jezusie.
Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.
Oto słowo Boże.
 
 
 
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ
Por. J 3, 16
 
Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
 
Tak Bóg umiłował świat,
że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.
 
Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
 
 
 
EWANGELIA
Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony
 
J 3, 14-21
 
✠ Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do Nikodema:
«Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu».
Oto słowo Pańskie.
 
 
 
REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI
 
Wierzymy a przynajmniej byłoby dobrze gdyby tak było, że to Jezus przyniósł światło na świat, że to On jest światłem. Nie chodzi tutaj o jakąś latarenkę, która oświetla jedynie część zaciemnionego pomieszczenia, Chrystus przez Ewangelię przyszedłem rzucić światło na całe nasze życie, zarówno na duszę, jak i ciało. Na psychikę, pamięć, wyobraźnię, intelekt, wolę, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Na wymiar cielesny, psychiczny i duchowy. Trudno w to uwierzyć tym, którzy są zachwyceni możliwością różnego rodzaju specjalizacji. Trudno uwierzyć nawet tym, którzy jak mogłoby się wydawać nominalnie są katolikami, bo jak zawołał kiedyś Maklakiewicz filmie "Wniebowzięci": piękny jest nasz kraj z lotu ptaka. Tak. Ale gdy się wyląduje i z bliska poznaje szczegóły..., okazuje się, że wystarczy zajrzeć pod jedną lub drugą paprotkę, by wyskoczyły jakieś karaluchy, czy pajęczyny, etc. Dlatego najlepiej znowu wzbić się w powietrze i uznać że upragnione piękno dotyczy jedynie spojrzenia (ujęcia) z jakiejś dalekiej perspektywy.
 
Bolesław Prus opisywał Boże Ciało i procesję i tak pozytywistyczne widział tych ludzi którzy gadają ze sobą, to błoto, które rozdeptują i tego księdza który chce przekrzyczeć tłum. Natomiast trzech Henryk Sienkiewicz, tym swoim niezwykłym językiem opisywał wielobarwność tej procesji. Zachwycał się tymi ludźmi którzy śpiewają, ta Eucharystią, która w pięknej monstrancji świeci w blasku słońca.
Aż się prosi te dwa ujęcia uznać za wykluczające się.
 
Ujęcie pierwsze
Można do tego stopnia akcentować bóstwo Chrystusa, że znika z pola widzenia Jego człowieczeństwo. Przesadnie zachwyceni zmartwychwstaniem, odkupieniem, zapominamy, że jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana.
 
Ujęcie drugie
Można też do tego stopnia wpatrzyć się w krzyż, żeby zapomnieć, że to przez krzyż przyszło zbawienie świata, a cierpienie wcale nie jest ostatnim słowem wcielonego Boga mimo, iż cierpi w każdym niosącym swój krzyż.
 
Pewnie nie jeden jeszcze krzyż trzeba nam będzie wziąć na ramiona i go nieść, a nie odrzucać w kąt jak tego karalucha, którego chcemy od razu wyekspediować, bo się nim brzydzimy, ale bardzo ważne jest, abyśmy brali oba ujęcia pod uwagę i nie tylko rozważali je intelektualnie, ale po prostu żyli obiema perspektywami. W równym stopniu otwierając się na krzyż, jak i zmartwychwstanie, cierpienie, i radość, bo z tego właśnie nasze życie się składa.
 
A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki.  
 
Jeżeli Chrystus mówi: kto spełnia wymagania prawdy zbliża się do światła, to przecież ma na uwadze całą prawdę, nie jakąś jej część. Dlatego jeżeli usłyszymy z ust jakiegoś specjalisty w danej dziedzinie jakąś prawdę, to zadajmy sobie ten trud, by umieścić tę zasłyszaną, ale jednak cząstkę prawdy, w tej całej prawdzie o nas, jako dzieci Bożych. Jak Nikodemowi, tak i nam potrzeba spotykać się z Panem Jezusem, ale nie tylko w nocy, również w blasku dnia, by nie sprowadzić wiary w Pana Jezusa i sakramentów Kościoła świętego, a zwłaszcza Najświętszego Sakramentu, do jakiegoś psychologiczno socjologicznego banału.
 
Prośmy o łaskę otwarcia na Tego, który jest Światłem i miłości do Tego, który za nas umarł dla nas zmartwychwstał i na nas czeka w domu, abyśmy również poprzez to w jaki sposób formujemy nasze umysły pomagali innym spojrzeć na życie i śmierć szerzej niż tego uczą jakieś prymitywne, aczkolwiek bardzo sympatyczne i nieraz błyskotliwie sformułowane poglądy.
 
 
 
MODLITWA POWSZECHNA
 
 
 
MODLITWA NAD DARAMI
 
Panie, nasz Boże, z radością przynosimy Tobie dary na Ofiarę, która nas uzdrawia, † i pokornie Cię prosimy, * abyśmy ją złożyli z należną czcią i z żywą wiarą za zbawienie świata. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 
 
 
PREFACJA
8. Duchowe znaczenie Wielkiego Postu
 
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Albowiem pozwalasz Twoim wiernym * co roku z oczyszczoną duszą * radośnie oczekiwać świąt wielkanocnych, * aby gorliwie oddając się modlitwie * i dziełom miłosierdzia, * przez uczestnictwo w sakramentach odrodzenia * osiągnęli pełnię dziecięctwa Bożego.
Dlatego z Aniołami i Archaniołami * i z wszystkimi chórami niebios * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając...
 
 
 
ANTYFONA NA KOMUNIĘ
Ps 122, 3-4
 
Jeruzalem wzniesione jak miasto * gęsto i ściśle zabudowane. * Do niego wstępują pokolenia Pańskie, * aby wielbić imię Pana.
 
 
 
MODLITWA PO KOMUNII
 
Boże, Ty oświecasz każdego człowieka na ten świat przychodzącego, † oświeć nasze serca światłem swojej łaski, * aby nasze myśli zawsze były godne Ciebie, a nasza miłość ku Tobie szczera. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież