OPOSTY - Trzy_klucze 
DROGA KRZYŻOWA ZE ŚWIĘTYM JANEM PAWŁEM II
 
 
23 marca 2018
17:03
 
Stajemy tu w przekonaniu, że krzyżowa droga Syna Bożego nie była zwyczajnym zbliżaniem się do miejsca kaźni. Wierzymy, że każdy krok Skazańca, każdy Jego gest i każde słowo, a także wszystko to, co przeżywali i czego dokonali uczestnicy tego dramatu, nieustannie do nas przemawia. Przez swoją mękę i śmierć Chrystus odsłania przed nami prawdę o Bogu i o człowieku. (…)
 
Co znaczy mieć udział w krzyżu Chrystusa? To znaczy doświadczyć w Duchu Świętym tej miłości, jaką krzyż Chrystusa kryje w sobie. To znaczy w świetle tej miłości rozpoznać swój własny krzyż. To znaczy w mocy tej miłości wciąż na nowo brać go na ramiona i iść... Iść przez życie, naśladując Tego, który «przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga» (Hbr 12, 2) (…)
 
Tak oto krzyż — znak hańbiącej śmierci, zarezerwowany dla najniższej kategorii ludzi — staje się kluczem. Odtąd przy pomocy tego klucza człowiek będzie otwierał drzwi głębi Bożej tajemnicy. Za sprawą Chrystusa przyjmującego krzyż, narzędzie swego wyniszczenia, ludzie dowiedzą się, że Bóg jest miłością. Jest miłością nieskończoną, gdyż «tak (...) umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne» (J 3, 16). Ta prawda o Bogu objawiła się przez krzyż. Czy nie mogła się objawić inaczej? Może mogła. Jednakże Bóg wybrał krzyż...
 
źródło: rozważania świętego Jana Pawła II, Koloseum 2000
 
 
 
Watykan 2005r. Okna z widokiem na raj.
 
 
DROGA KRZYŻOWA  ze świętym JANEM PAWŁEM II
 
Panie, Jezu Chryste, który pozwoliłeś, aby chwała Twojego Krzyża zajaśniała w życiu i śmierci Papieża Jana Pawła II, spraw, abyśmy i my jak on umieli przyjmować krzyże i cierpienia i nie lękali się kroczyć drogą do świętości, kierując się znakami i słowami, które on nam pozostawił, a w chwili śmierci mogli powtórzyć za nim: Totus Tuus. Amen.
 
 
Stacja I   Pan Jezus na śmierć skazany
"Oto Człowiek!" (J 19, 5).
 
Te słowa wypowiedział Piłat, wskazując na ubiczowanego Jezusa. Cierpienie wplotło się w życie Jana Pawła II na rozmaite sposoby:
był tym, który objaśniał sens cierpienia, służył chorym i kochał ludzi dotkniętych różnorakimi strapieniami, ale przede wszystkim był tym, który sam całym swym życiem wielokrotnie doświadczył bólu i cierpienia. Nigdy nie zapomnimy widoku jego trzęsących się rąk, jego słabnącego z każdym dniem głosu, a wreszcie jego bezsilności, gdy chciał, a nie mógł już do nas przemówić. Papież nie wstydził się cierpieć na oczach całego świata. Wszyscy byliśmy świadkami jak: Bóg zginał go do ziemi. Ofiara doskonała. I to właśnie on pokazał, jak wielką wartość ma starość, cierpienie i śmierć. Pozwolił, by wszyscy patrzyli na jego cierpienie. Otworzył Watykan i był z ludźmi nawet wtedy, kiedy już ani słowa nie mógł wypowiedzieć (Anna, Wadowice).
 
Dlatego też stał się Ojciec Święty prawdziwym znakiem sprzeciwu w tym świecie, który tak często odrzuca cierpienie, sztucznie uśmierza ból i odwraca się od starości, brzydoty i niemocy. Papież wołał:
Nie zapominajcie o chorych i starcach (...). Oni uwypuklają ważną prawdę (...). Uczą nas, że słabość jest twórczą częścią ludzkiego życia, i że cierpienie może być przyjęte bez zatracenia godności. Żadna choroba, żadne uszkodzenie, żadna ułomność nie mogą nigdy pozbawić was waszej godności jako dzieci Bożych, jako braci i sióstr Chrystusa (przemówienie do chorych,1982).
 
Módlmy się. Chryste wyśmiany i bity, naucz nas szanować godność każdego człowieka, a szczególnie człowieka dotkniętego cierpieniem.
 
 
Stacja II   Pan Jezus bierze Krzyż na swoje ramiona
"On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby" (Mt 8, 17).
 
Ewangelista tak mówi o Chrystusie. Jan Paweł II nie tylko dawał nam przykład tego, jak należy przyjmować każdy krzyż, ale też przez całe życie głosił Ewangelię cierpienia, która miała za zadanie objaśnić sens i cel bólu, nieodłącznie towarzyszącego ziemskiej wędrówce człowieka. Takie oto słowa wypowiadał Papież do chorych:
Chciałbym mówić do was - do każdego osobno - o Jezusie Chrystusie, o Tym, który wziął na siebie wszelkie ludzkie cierpienie, aby przynieść zbawienie całemu światu. Bóg was miłuje jako swoje uprzywilejowane dzieci. Jesteście w szczególny sposób moimi braćmi i siostrami z dwóch powodów; ze względu na miłość do Chrystusa, która nas jednoczy, a w szczególności dlatego, że macie głęboki udział w tajemnicy Krzyża i Odkupienia Jezusowego. Dziękuję wam za cierpienia, które nosicie w ciele i w sercu. Dziękuję za wasz przykład przyjmowania ich, cierpliwości i zjednoczenia z cierpiącym Chrystusem (USA, homilia,1979).
 
Ojciec Święty chciał wszystkim nam w świetle Krzyża ukazać wartość naszych codziennych zmagań z życiem:
Krzyż Chrystusa jest najdoskonalszym objaśnieniem sensu cierpienia oraz jego wartości w życiu i historii… Krzyż jest wezwaniem do odpowiedzi miłością na miłość. Nie zawsze jesteśmy w stanie znaleźć w planach Bożych odpowiedź na pytanie, dlaczego cierpienie znaczy drogę naszego życia. Dzięki jednak wierze możemy osiągnąć pewność, że chodzi tu o plan miłości, w którym cała ogromna gama krzyży, małych i dużych, zmierza do całkowitego złączenia się w jedynym Krzyżu (audiencja, 1983).
 
Módlmy się. Jezu, który bierzesz na ramiona Krzyż, pomóż nam przekraczać nasze ludzkie cierpienie i dostrzegać w nim Twój zbawczy plan.
 
 
Stacja III  Pan Jezus upada po raz pierwszy
"W jego ranach jest nasze zdrowie" (Iz 53, 5)
 
Tak o zbawczej mocy cierpienia pisał prorok Izajasz. Cały świat zadrżał w pamiętny dzień 13 maja 1981 roku, kiedy kula zamachowca przeszyła ciało Ojca Świętego. Nastały wówczas długie i trudne dni walki o życie. Posłuchajmy wspomnień tego, który wówczas był najbliżej Papieża - ówczesnego sekretarza papieskiego, a obecnego arcybiskupa Krakowa, ks. Stanisława Dziwisza:
Tajemnicą w wymiarze Bożym jest całe to dramatyczne wydarzenie, które mocno nadwyrężyło zdrowie i siły Ojca Świętego, a równocześnie nie pozostało bez wpływu na kształt i owocność jego apostolskiej posługi w Kościele i świecie. Pamiętam, że w pewnej rozmowie Ojciec Święty wyznał: "To była wielka łaska Boża". (...) Myślę - pisze dalej abp Stanisław Dziwisz - że może trzeba było tej krwi na placu św. Piotra, w miejscu męczeństwa pierwszych chrześcijan. (...) Niewątpliwie pierwszym owocem tej krwi było zjednoczenie całego Kościoła w wielkiej modlitwie o ocalenie Papieża. W kolejnych dniach w katedrach, kościołach i kaplicach świata organizowano Msze Święte i modlitwy w jego intencji. Sam Ojciec Święty tak o tym mówił: "Trudno mi o tym nie myśleć bez wzruszenia. Bez głębokiej wdzięczności dla wszystkich. Dla tych, którzy w dniu 13 maja zgromadzili się na modlitwie. Dla tych, którzy na niej trwali przez cały ten czas. Jestem wdzięczny Chrystusowi Panu i Duchowi Świętemu, który poprzez wydarzenie, jakie miało miejsce na Placu św. Piotra natchnął tyle serc do wspólnej modlitwy" (abp S. Dziwisz, Dotknąłem tej tajemnicy).
 
Módlmy się. Chryste poraniony i omdlewający, spraw, abyśmy nawet w największych tragediach potrafili odczytywać prawdę o zbawczym sensie cierpienia.
 
 
Stacja IV  Chrystus spotyka swoją Matkę
"Oto Ja służebnica Pańska" (Łk 1, 38).
 
Maryja na Drodze Krzyżowej głęboko cierpi, ale nie przestaje powtarzać słów. Po zamachu cudownie ocalony Jan Paweł II wyznał:
Stałem się na nowo dłużnikiem Najświętszej Dziewicy. Czyż mogę zapomnieć, że wydarzenie na placu św. Piotra miało miejsce w tym dniu i o tej godzinie, kiedy od sześćdziesięciu z górą lat wspomina się w portugalskiej Fatimie pierwsze pojawienie się Matki Chrystusa ubogim wiejskim dzieciom? Wszak we wszystkim, co mnie w tym właśnie dniu spotkało, odczułem ową niezwykłą macierzyńską troskę i opiekę, która okazała się mocniejsza od śmiercionośnej kuli (audiencja generalna, 1981).
 
Wdzięczność Jana Pawła II znalazła swój wyraz w ufnym akcie ofiary: Totus Tuus, Maria! Pierwsze źródło tego zawierzenia wskazuje nam ks. abp Stanisław Dziwisz: Czy jest dziełem przypadku, że ten człowiek (...) urodził się i został ochrzczony w parafii Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny? To przecież Ona stała się dla Niego wzorem, pierwszym przewodnikiem po drogach wiary i służby. (...) Maryja od samego początku współpracowała czynnie w dziele zbawienia. Dała swoje przyzwolenie, wypowiedziała swoje: fiat - Ťoto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego". (...) Ofiarowała się bez reszty Panu, by mógł się posłużyć Jej wolnością i miłością do urzeczywistnienia swoich planów. W takiej szkole, w maryjnej "szkole ofiarowania" wzrastał przyszły Papież. (...) Od Niej uczył się, jak ofiarować każdy dzień życia Bogu, jak odnieść każdą decyzję, każdy uczynek, każde słowo do Boga jako źródła i celu ludzkiego życia (kazanie abp. S. Dziwisza w Wadowicach, 2005).
 
Módlmy się. Chryste stający twarzą w twarz z Matką w godzinie największej boleści, prosimy Cię przez Jej wstawiennictwo o umiejętność czynienia ofiary z naszego życia.
 
 
Stacja V   Szymon z Cyreny pomaga Chrystusowi dźwigać Krzyż
"Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien" (Mt 10, 38).
 
Te słowa Chrystusa stawiają nas przed pytaniem: jak to możliwe, że zwykły człowiek, taki jak Szymon z Cyreny, taki jak my, może stać się uczestnikiem zbawczego dzieła samego Boga?  Dla Ojca Świętego dni po zamachu były czasem najbardziej bezpośredniego zetknięcia się z Tajemnicą Krzyża i cierpienia. Doświadczył wtedy najpełniej prawdy o tym, iż: Wszyscy cierpiący raz na zawsze zostali wezwani, aby stali się "uczestnikami cierpień Chrystusowych" (1 P 4, 13), aby "dopełniać" cierpieniem swoim "braki udręk Chrystusa" (Kol 1, 24), (Salvifici doloris, 30).
 
Kilka lat później Jan Paweł II mógł napisać:
Cierpienie Chrystusa stworzyło dobro Odkupienia świata. To dobro samo w sobie jest niewyczerpalne i nieskończone. Żaden człowiek niczego nie może dodać do dobra Odkupienia. Równocześnie jednak, w tajemnicy Kościoła jako swojego Ciała, Chrystus niejako otworzył własne odkupieńcze cierpienie na każde cierpienie człowieka. O ile człowiek staje się uczestnikiem cierpień Chrystusa - w jakimkolwiek miejscu świata i czasie historii - na swój sposób dopełnia to cierpienie, przez które Chrystus dokonał Odkupienia świata. Czy to znaczy, że Odkupienie dokonane przez Chrystusa jest niepełne? Nie. To znaczy tylko, że Odkupienie, dokonane mocą zadość czyniącej miłości, jest stale otwarte na każdą miłość, która wyraża się w ludzkim cierpieniu. W tym wymiarze - w wymiarze miłości - Odkupienie, które do końca się dokonało, stale się niejako od nowa dokonuje (Salvifici doloris, 24).
 
Módlmy się. Chryste pozwalający Szymonowi nieść swój Krzyż, pomóż nam dostrzegać krzyże naszych bliźnich i przyjmować je na siebie jako dar i największą godność.
 
 
Stacja VI  Weronika ociera twarz Chrystusowi
"Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby na niego popatrzeć" (Iz 53, 2-3).
 
Jednak Weronika potrafiła dostrzec w Chrystusie człowieka potrzebującego, a nie skazańca, którym się gardzi.
Ojciec Święty przez całe życie przygarniał cierpiących, brał na ręce chore dzieci, szedł do chromych, niewidomych, upośledzonych. Mówił:
Dotykam w milczeniu waszych rąk, jako znak jedności i umocnienia (homilia w katedrze w Münster, 01.05.1987). Chciał być tam, gdzie ból, łzy i rozpacz. Nie był mu obojętny los żadnego niewinnie cierpiącego człowieka ani uciskanego narodu. Uczył: Zasadnicze w perspektywie życia wiecznego każdego człowieka jest to, aby (...) zatrzymał się" przy cierpieniu swego bliźniego, ażeby nim się wzruszył, ażeby wreszcie udzielił pomocy. W mesjańskim programie Chrystusa, który jest zarazem programem królestwa Bożego, cierpienie jest na świecie po to, aby wyzwalało miłość, ażeby rodziło uczynki miłości bliźniego, ażeby całą ludzką cywilizację przetwarzało w "cywilizację miłości" (Salvifici doloris, 30).
 
Później powiedziano o Janie Pawle II:
Nie był nauczycielem jedynie, który poucza; był świadkiem, który sam przeszedł drogę, którą wskazywał innym, bowiem wiedział, w jaki sposób można zaradzić ludzkiemu lękowi. Nie wystarczy tylko powiedzieć "nie lękajcie się"; On wiedział, że odpowiedzią na ludzki lęk jest dobro, ale dobro świadczone, bowiem dobro nie ma swojej twarzy; dobro ma twarz człowieka, które je czyni i dobro miało Jego twarz; twarz naznaczoną śmiechem, jak wtedy, gdy w Wadowicach mówił o kremówkach i twarz naznaczoną bólem, gdy zmagał się ze swoim głosem, aby udzielić błogosławieństwa - Urbi et Orbi w ostatnią Wielkanoc (J.A. Kłoczowski OP, homilia, 2005).
 
Módlmy się. Chryste sponiewierany na oczach tłumu, prosimy Cię, abyśmy potrafili w każdym człowieku cierpiącym dostrzec najpiękniejszą ludzką twarz.
 
 
Stacja VII   Pan Jezus upada po raz drugi
"Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich" (Iz 53, 6).
 
Wielką udręką Ojca Świętego było cierpienie urzeczywistniające się w świecie za sprawą wojen, terroryzmu, totalitaryzmów i innych okrucieństw, których człowiek dopuszcza się względem drugiego człowieka. Nieustannie modlił się o pokój i przy okazji wielu rozważań wzywał ludzkość do opamiętania. Jednoczył się z ofiarami i prześladowanymi: Jak Maryja u stóp Krzyża (por. J 19, 25) pragnę stanąć na Kalwarii tak wielu moich braci i sióstr, udręczonych bratobójczymi wojnami, złożonych niemocą w szpitalach i okrytych żałobą po śmierci swych bliskich, którzy padli ofiarą przemocy, by przez macierzyńskie wstawiennictwo Dziewicy prosić o dar pokoju oraz o duchowe i fizyczne umocnienie ludzi chorych i cierpiących (Orędzie na II Światowy Dzień Chorego, 1994).
 
Jan Paweł II apelował:
U progu trzeciego tysiąclecia pokój jest niestety nadal odległy. Ci jednak, którzy z otwartym sercem słuchają Ewangelii, muszą nieustannie przypominać sobie samym i innym o obowiązku przebaczenia i pojednania. Są powołani, wraz z chorymi całego świata, aby na ołtarzu codziennej pokornej modlitwy składać ofiarę cierpienia, którą Chrystus przyjął jako środek odkupienia i zbawienia ludzkości. Źródłem pokoju jest Krzyż Chrystusa, w którym wszyscy zostaliśmy zbawieni. Chrześcijanin, powołany do jedności z Chrystusem i do tego, by cierpieć jak Chrystus, przez przyjęcie cierpienia i złożenie go w darze ukazuje twórczą moc Krzyża. Jeśli bowiem wojna i podziały są owocem przemocy i grzechu, pokój jest owocem sprawiedliwości i miłości, które sięgają szczytu w wielkodusznej ofierze własnego cierpienia (Orędzie na III Światowy Dzień Chorego, 1995).
 
Módlmy się. Chryste przygnieciony cierpieniem ponad siły, chroń świat przed dramatem wojny.
 
 
Stacja VIII   Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty
"Jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?" (Łk 23, 31)
 
Oto słowa, które skierował Jezus do płaczących nad Nim niewiast jerozolimskich. Płakaliśmy, kiedy umierał Ojciec Święty. Czy płakaliśmy nad nim, czy nad nami, którzyśmy jego słów nie chcieli słuchać? Czy też płakaliśmy, bo wydawało nam się, że zostajemy sami? Posłuchajmy jednego ze świadectw tamtych dni:
Nagle, po tych latach, pokochałam tego wspaniałego człowieka, nagle dotarło do mnie, że Jego słowa były skierowane także do mojego serca. I równie szybko jak uczucie miłości, przyszła gorzka, ale prawdziwa, świadomość, że ten wyjątkowy pontyfikat już się kończy. Jakże ciężkie i bolesne były wtedy łzy wylewane nie nad Ojcem Świętym, lecz nad sobą. Nie płakałam nad Jego losem. Płakałam nad swoim życiem i postępowaniem. Chciałam tymi łzami zmyć z siebie ignorancję, egoizm, zapatrzenie w świat. Chciałam oczyścić się z brudów życia, jakie prowadziłam do tej pory. Jakże ciężkie było moje milczenie, kiedy nie mogłam opowiedzieć o swoich przeżyciach związanych z Jego osobą - nie mogłam, bo ich nie miałam. Jakże ciężka była nieznajomość Jego życia, Jego twórczości. Jednak jak dla Karola Wojtyły 85 lat temu wszystko się zaczęło w Wadowicach, tak dla mnie wszystko się zaczęło przy Jego trumnie (Oliwia, Wadowice).
 
Módlmy się. Chryste, który na swej Drodze Krzyżowej nie przestajesz być Pocieszycielem, udziel nam daru prawdziwego, oczyszczającego żalu i szczerych łez.
 
 
Stacja IX  Pan Jezus upada po raz trzeci
"Ojcze jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie" (Łk 22, 42-43)
Tymi słowami modlił się Chrystus w Ogrodzie Getsemani. Zanim wszedł na Drogę Krzyżową, musiał pokonać Kalwarię duszy. Widzimy wyraźnie jak całe życie Jana Pawła II naznaczone było cierpieniem. Często jednak zapominamy o tym jego wymiarze, jakim było cierpienie wewnętrzne, lęk i samotność. On sam tak o nim pisał:
Zwłaszcza ludzie doznający cierpień moralnych, które mogłyby się wydawać absurdalne, odnajdują w cierpieniach moralnych Jezusa sens własnych doświadczeń i wraz z nim przekraczają próg Getsemani. W nim znajdują siłę, by zaakceptować ból ze świętym poddaniem się i z ufnym posłuszeństwem woli Ojca (audiencja generalna, 1994).
 
Jakże często, nie potrafiąc unieść tych cierpień, popadamy w grzech. Cierpienie wewnętrzne, choć często niewidoczne dla oczu świadków, bywa tak intensywne, że ciśnie na usta słowa: "Zabierz ode mnie ten kielich!". Ile razy Ojciec Święty mógł wypowiedzieć te słowa na modlitwie? Jednak one nigdy nie były ostatnimi słowami. Ostatnim słowem była wola Ojca. A wolą Ojca jest, byśmy ponieśli swój krzyż do końca, byśmy swym życiem dopełnili misji. Ojciec Święty znalazł w Bogu siłę, by do ostatniego swego dnia przemawiać do nas. Dzięki temu zostawił nam przykład najpiękniejszej śmierci, gdyż nawet w śmierci nie przestał być darem dla świata.
 
Módlmy się. Chryste posłuszny woli Ojca do końca, do ostatniego upadku, do szczytu Golgoty, daj nam siłę, abyśmy umieli do końca wypełnić Bożą wolę względem nas.
 
 
Stacja X   Pan Jezus z szat obnażony
Poranione ciało Chrystusa było obrazem boleści. Pisze prorok Izajasz: "Od stopy nogi do szczytu głowy nie ma w nim części nietkniętej: rany i sińce i opuchnięte pręgi, nie opatrzone ani przewiązane, ni złagodzone oliwą" (Iz 1, 6).
 
I my widzieliśmy Ojca Świętego jak gdyby obnażonego w swoim cierpieniu. Uczestniczyliśmy w śmierci, która była najpiękniejsza na świecie, bardzo świadoma, bardzo autentyczna -
Papież umierał jako stary, schorowany, zniedołężniały człowiek, który już nawet nie może mówić. Nieładny, z grymasem bólu na twarzy, nie do pokazywania... tak jak Pan Jezus na końcu opluty, zakrwawiony i znieważony... (o. W. Ziółek SJ).
 
W Niedzielę Palmową Jan Paweł II po raz pierwszy nie odprawił Mszy świętej. Udzielił jedynie błogosławieństwa z okna. Nie panował już nad ręką, w której trzymał gałązkę oliwną. Był to uderzający obraz autentycznej bezsilności. Napisane przez niego słowo odczytał abp Sandri:
Dzisiaj powiadam wam: kontynuujcie niezmordowanie rozpoczęty marsz, ażeby być wszędzie świadkami chwalebnego Krzyża Chrystusa. Nie lękajcie się!
Bez wątpienia Wielki Tydzień tamtego roku był Wielkim Tygodniem Ojca Świętego. Kiedy w środę ukazał się na krótką chwilę w watykańskim oknie, ujrzeliśmy prawdziwie cierpiącego człowieka: przymknięte oczy, twarz wykrzywiona w grymasie bólu, ciężki oddech. Kardynał Pio Laghi powiedział wówczas: Tegoroczny Wielki Tydzień jest dla Papieża faktycznie tygodniem ofiary, przeżywa go w męce.
 
Módlmy się. Chryste, obnażony przed śmiercią, by mógł się ukazać ogrom Twojego cierpienia, prosimy Cię o dar wrażliwości oraz autentycznego współczucia dla tych, którzy cierpią.
 
 
Stacja XI   Pan Jezus przybity do Krzyża
"A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie" (J 12, 32)
 
Tak mówi Chrystus. W miarę postępowania choroby, życie Ojca Świętego coraz bardziej stawało się krzyżem. Wzruszający był obraz, gdy odprawiał On Anioł Pański, nie mogąc już przemawiać do wiernych. Dziennikarze relacjonujący to zdarzenie pisali:
Zaskakująca rozmowa odbyła się między Papieżem i wiernymi. Jan Paweł II pobłogosławił kilka razy tych, którzy go oklaskiwali; przemawiał wzrokiem, tymi oczyma, które docierają w głąb człowieka i pozostawiają podstawowe słowa. A na pełne wzruszenia, radosne i niekończące się pozdrowienia odpowiedział - jakby prosił o wybaczenie - dotknięciem ręką gardła (M. Agnes, "L\'Osservatore Romano").
 
Z punktu widzenia wiary pisze on teraz swój najważniejszy dokument, w tych warunkach, w tej chorobie. Praktycznie bowiem Papież jest na krzyżu (V. Messori).
Później, będąc już na łożu śmierci, Ojciec Święty nadal kontynuował swoje przesłanie do nas. Jego ostatnie błogosławieństwo, wyczytane z ruchów warg, brzmiało: Szukałem Was, a teraz przyszliście do mnie i bardzo Wam za to dziękuję.
Do końca pragnął "przyciągnąć wszystkich do Chrystusa". On, który przez całe życie szukał ludzi, w szczególny sposób tych odrzuconych i wyśmianych przez społeczeństwo, nękanych chorobą i kalectwem. On, który dawał przykład, że przed cierpieniem trzeba uklęknąć. I nauczył nas tego, bo kiedy On sam cierpiał i umierał, cały świat przyszedł do Niego, zjednoczony w modlitwie.
 
Módlmy się. Chryste wywyższony nad ziemię, jednocz nas zawsze w znaku Twojego Krzyża.
 
 
Stacja XII   Pan Jezus umiera na Krzyżu
"Wykonało się!" (J 19, 30).
 
To ostatnie słowa, które Jezus wypowiedział przed śmiercią. Stojąc pod Krzyżem, przed Tajemnicą naszego Odkupienia, posłuchajmy raz jeszcze słów Ojca Świętego:
Świętość i prawda tego, czego Jezus nauczał i co czynił w doczesnym życiu, osiągnęły punkt szczytowy na Krzyżu. Wypowiedziane wówczas przez Niego słowa są Jego najbardziej wzniosłym i zarazem ostatecznym orędziem, równocześnie zaś potwierdzeniem świętości życia zamykającego się całkowitym darem z siebie w akcie posłuszeństwa woli Ojca dla zbawienia świat (Katechezy o Jezusie Chrystusie, 84).
Arcybiskup Stanisław Dziwisz tak opowiada o ostatnich chwilach życia Jana Pawła II:
"Po południu 2 kwietnia stan pogarszał się z minuty na minutę i lekarze rozważali możliwość zastosowania nowego leczenia. W pewnej chwili Papież, który najwyraźniej był przytomny i zrozumiał sens ich zamiarów, dał nam znak, że nadeszła wyczekiwana od zawsze godzina i z trudem, ale w sposób zrozumiały, powiedział:
"Pozwólcie mi iść do domu". W tej samej chwili zrozumiałem, że kończyło się jego ziemskie życie i zaczynał się dla niego czas innej, równie ważnej misji".
 
Pozwólcie mi odejść do domu Ojca - to ostatnie słowa Jana Pawła II przed śmiercią. Modlił się niemal do ostatniej chwili. Na koniec wyrzekł: Amen. To było jego: Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. O godzinie 21.37 Ojciec Święty "zasnął w Panu".
 
Módlmy się. Chryste, który umierając oddałeś się Ojcu, spraw, aby Twoja śmierć mogła wydać w nas owoc świętego życia.
 
 
Stacja XIII  Jezus zdjęty z Krzyża i złożony w ramionach Matki
Maryja trzymająca ciało swojego Syna, Mater Dolorosa, to obraz miłości przekraczającej granice życia i śmierci. "Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego" (Łk 1, 27).
 
Karol Wojtyła w dramacie pt. Hiob zawarł takie słowa:
Tyś dał, Tyś wziął, Twoja jest wola i Twoja jest moc. /Niech będzie Imię Twe błogosławione. /Jako się Tobie podobało, /Tak się i stało - /Tyś dał, Tyś wziął - /Twoja jest Wola i Twoja jest Moc (K. Wojtyła, Hiob).
 
Po odejściu Jana Pawła II przyszedł czas nie na rozpacz, ale na wdzięczność. Nie na żałobę, ale na miłość silniejszą od śmierci. Wszak jego miłość pozostała z nami. Dlatego na czerni żałoby musiała zakwitnąć biel ufności i wdzięczności (o. W. Ziółek SJ).
Na ten znak nosiliśmy białe wstążeczki. 7 kwietnia szliśmy w Białych Marszach, by jeszcze raz uświadomić sobie, że jest za co dziękować:
27 lat Wielkiego Pontyfikatu. Umarł w pierwszą sobotę miesiąca, dzień, w którym czcimy Matkę Najświętszą; i umarł na kilka godzin przed rozpoczęciem się Niedzieli Miłosierdzia. Bardzo wielu odczytuje to jako znak proroczy. Bóg wybrał dla Niego ten moment, w którym Go przyjął do siebie, aby potwierdzić Jego wielkie przesłanie - głoszenie światu, targanemu nienawiścią i przemocą, głoszenie Boga miłosiernego i nadziei, która z tego płynie i wynika. Wszyscy jesteśmy i czujemy się mali wobec majestatu tej śmierci, ale przyjmijmy ją właśnie tak. Majestat - majestat przejścia z tego życia do domu Ojca, i dziękujmy Bogu za to wszystko dobro, które On zasiał w sercu każdego z nas. A jakie dobro? - to każdy rozeznaje w swoim sercu, w swoim umyśle... (J.A. Kłoczowski OP, 2005).
 
Módlmy się. Maryjo, przygarniająca ciało Syna, ucz nas miłości silniejszej od śmierci.
 
 
Stacja XIV   Chrystus złożony do grobu
"Nadzieja nasza pełna jest nieśmiertelności" (Mdr 2, 23) - te słowa z Księgi Mądrości nabierają szczególnej wymowy w obliczu śmierci.
Przesłaniem chrześcijańskiej nadziei są słowa Ojca Świętego, wypowiedziane w Ziemi Świętej:
 
Grób w Kościele Grobu Świętego jest pusty. Jest on cichym świadectwem centralnego wydarzenia historii ludzkiej: Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez niemal dwa tysiące lat ten pusty grób jest świadectwem zwycięstwa Życia nad śmiercią. (...) Zachęcam wszystkich członków Kościoła, by odnowili swe posłuszeństwo nakazowi naszego Pana, aby zanieść Ewangelię na wszystkie krańce ziemi. (...) Istnieje wielka potrzeba, aby głosić ze szczytu dachów, że "Bóg tak umiłował świat, że wydał swego jedynego Syna, aby ktokolwiek wierzy w Niego nie umarł, ale miał życie wieczne" (Jerozolima, 2000).
 
Ostatnie słowo Boga w sprawie ludzkiego losu, to nie śmierć, lecz życie; nie rozpacz, lecz nadzieja (Orędzie wielkanocne, 1986).
 
O tej samej nadziei mówił nam wiatr, który w dniu pogrzebu Jana Pawła II owiewał trumnę z symbolem "Totus Tuus", przewracał karty Księgi leżącej na niej, targał szkarłatne szaty kardynałów, ogarniał tłum na placu świętego Piotra i na wszystkich placach Rzymu, rozpinał nad głowami mnóstwo biało-czerwonych flag, obok transparentów "Subito Santo", a wreszcie owiewał nasze twarze. Jak powiew Ewangelii, której słowa on rozsiał po całej ziemi. Jak powiew Ducha. Jak widomy znak nawrócenia. To ono było najwspanialszym owocem tych dni: budziły się ludzkie sumienia, budziła się miłość.
 
Módlmy się. Chryste, który umarłeś, by dać nam nowe życie, spraw, abyśmy umieli być dla świata znakami chrześcijańskiej nadziei.
 

 
 
Dzisiaj powiadam wam:
 
kontynuujcie niezmordowanie rozpoczęty marsz, ażeby być wszędzie świadkami chwalebnego Krzyża Chrystusa.
 
Nie lękajcie się!
 
 
podpis JPII
 
 
Szczególnej bliskości z Bogiem i...
Owocnej Paschy

 
Oposty  17. O ufności w Bogu
 

 

OP - Ostatni Przystanek
OPost - Ojcowie Pustyni


Pokora

 
Brat abba Pojmena Paizjos polubił pewnego mnicha ze swej celi. Abba Pojmen zaś nie życzył sobie tego. Wstał więc i uciekł do abba Ammonasa i rzekł: „Mój brat Paizjos przyjaźni się z kimś, a ja nie mogę tego znieść”. Abba Ammonas rzekł mu: „Abba Pojmenie, to ty jeszcze żyjesz? Idź do swej celi i postanów sobie w sercu, że już od roku jesteś w grobie”.


 
EWANGELIA
Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, poznacie, że Ja Jestem
 
J 8, 21-30
 
✠ Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do faryzeuszów: «Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie».
Mówili więc Żydzi: «Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?»
A On rzekł do nich: «Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że Ja Jestem, pomrzecie w grzechach waszych».
Powiedzieli do Niego: «Kimże Ty jesteś?»
Odpowiedział im Jezus: «Przede wszystkim po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał, jest prawdomówny, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego». A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu.
Rzekł więc do nich Jezus: «Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja Jestem i że Ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba».
Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.
Oto słowo Pańskie.

Niedziela Palmowa, 20 marca 2005r.
 
Jan Paweł II bardzo mało jadł, bo ciągle miał kłopoty z przełykaniem. Chudł w oczach. Był coraz słabszy. Mimo to dzielnie walczył, ćwicząc oddech i mowę. W tamtą Niedzielę Palmową wyszedł do okna. Nigdy tego nie zapomnę. Z gałązką oliwną. Machał nią i błogosławił. Ludzie wiwatowali, a on nie mógł nic powiedzieć. Chciał, ale nie mógł. Był nawet taki moment, kiedy chwycił się za głowę z tej niemocy. To było wstrząsające. Mówi, że bali się o niego i kiedy sekretarze zobaczyli, że Papież nie może nic powiedzieć, że się zdenerwował, próbowali go nawet delikatnie odsunąć od okna. Ale zaprotestował. Pamiętam, że uderzył ręką w fotel. Było dla nas jasne, że zostanie w oknie tak długo, jak długo da radę. Trwało to może kilka minut. Do apartamentu wrócił wykończony. Nie miał siły - wspomina abp Mokrzycki.
 
 
Szczecin 2013, Dominikanie. Pierwsza stacja mojej drogi krzyżowej
 
Trzynaście lat temu, Jan Paweł II wszedł w krzyż Chrystusa. Zrobił to bez jednego wypowiedzianego słowa. Po wielu latach pokornych zmagań ze słabością fizyczną, ale z mocą wiary i solidarną obecnością na drodze każdego cierpiącego człowieka, przypomniał, że to Chrystus ma słowa życia wiecznego.
 
To jedyne w swoim rodzaju przesłanie skruszyło moje kamienne serce. Stałem się naocznym świadkiem mocy płynącej ze spotkania Hioba z Chrystusem. Święty Jan Paweł II nadał sens mojemu życiu, w świecie, w którym za wszelką cenę chce się cierpienie ukryć, a nawet usunąć.
 

 
 
«Przede wszystkim po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał, jest prawdomówny, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OPosty - 13. O miłowaniu krzyża
 
Wtorek, 13 marca 2018
IV tydzień psałterza
 

Asyż, 2013 z ks. Eugeniuszem, dziekanem Katedry siedleckiej u św. Franciszka
 
Wiele niecodziennych zdarzeń w moim życiu wiąże się właśnie z datą trzynastego…, przywołuję to, które okazało się pomostem pomiędzy tym czym byłem, a tym kim będąc, umieram.... :-) Okazuje się, że potrafię być dyskretny i konkretny :-) No..., to w trzech zdaniach, "wszystko" co mam Ci do powiedzenia o sobie.
 
 1. 13 marca 2013r. jako niesakramentalny, dopuszczony trzy lata wcześniej do korzystania z sakramentów, wszedłem na drogę "konsekrowanego singla"
 2. Związałem się z Bogiem i Franciszkiem (takie mi też wybrali imię zakonne :-)).
 3. O dobre imię papy Franciszka "walczę" nawet z samą kurią biskupią (wczorajszy wpis) :-)
 
 

OP - Ostatni Przystanek
OPost - Ojcowie Pustyni


Walka

Posted: 15 Mar 2018 11:00 PM PDT

 

Rzekł abba Mojżesz: „Pewnego dnia, kiedy byłem młody, uderzyła na mnie nieczystość. Wszedłem do wnętrza pustyni i przebywałem tam czterdzieści dwa dni. Nie jadłem chleba, nie piłem wody, nie leżałem ani nie siedziałem, ale modliłem się do Pana. I Pan sprawił, że znalazłem spokój po tej (walce). Odtąd nie doznałem już takiej walki przez wszystkie dni mego życia”.

 


 
IV tydzień Wielkiego Postu
Teksty liturgii Mszy św.
 
 
 
ANTYFONA NA WEJŚCIE
por. Iz 55, 1
 
Spragnieni, przyjdźcie do wody, * chociaż nie macie pieniędzy, * przyjdźcie i pijcie z radością.
 
 
WPROWADZENIE DO LITURGII
 
Spragnieni, przyjdźcie do wody, * chociaż nie macie pieniędzy, * przyjdźcie i pijcie z radością - tymi słowami z Iz 55, jak rzeka rozlewa się przed nami dzisiejsza liturgia. Wody..., wody życia, wody chrztu, woda i krew z przebitego serca Jezusa..., Eucharystia..., odnowienie chrztu w sakramencie pokuty. Wszystko razem jako przygotowanie do paschy, którą tu na ziemi tak uroczyście celebrujemy co roku. Tej samej, o której tak często zapominamy w naszej codziennej pielgrzymce. A ostatecznie tej wieczystej Paschy, która jest źródłem, celem, spełnieniem i kresem wszelkiego pielgrzymowania. Wszystko jest darem miłości, darem serca, wielkiego serca Boga.
 
 
 
KOLEKTA
 
Miłosierny Boże, niech okres pokuty i modlitwy przygotuje serca Twoich wiernych, † aby mogli godnie przeżyć misterium paschalne, * i przekazać światu radosną nowinę o zbawieniu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
 
 
 
 
PIERWSZE CZYTANIE
Woda wypływająca ze świątyni niesie życie
 
Ez 47, 1-9. 12
 
Czytanie z Księgi proroka Ezechiela
Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie anioł z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była zwrócona ku wschodowi; a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną, i poza murami powiódł mnie do bramy zewnętrznej, zwróconej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni, na południe od ołtarza.
Potem poprowadził mnie ów mąż w kierunku wschodnim; miał on w ręku pręt mierniczy, odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę; woda sięgała aż do kostek. Następnie znów odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę: sięgała aż do kolan; i znów odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść: sięgała aż do bioder; i znów odmierzył jeszcze tysiąc łokci: był tam już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż woda była za głęboka, była to woda do pływania, rzeka, której nie można było przejść. Potem rzekł do mnie: «Czy widziałeś to, synu człowieczy?» I poprowadził mnie z powrotem wzdłuż rzeki.
Gdy się odwróciłem, oto po obu stronach na brzegu rzeki znajdowało się wiele drzew. A on rzekł do mnie: «Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych, a wtedy wody stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu: będzie tam też niezliczona ilość ryb, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione.
A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują; każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo».
Oto słowo Boże.
 
 
 
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 46 (45), 2-3. 5-6. 8-9 (R.: por. 8)
 
Refren: Pan Bóg Zastępów jest dla nas obroną.
2        Bóg jest dla nas ucieczką i siłą, *
         najpewniejszą pomocą w trudnościach.
3        Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia *
         i góry zapadły w otchłań morza.
Refren: Pan Bóg Zastępów jest dla nas obroną.
5        Nurty rzeki rozweselają miasto Boże, *
         najświętszy przybytek Najwyższego.
6        Bóg w nim przebywa, a ono się nie zachwieje, *
         Bóg je wspomoże o świcie.
Refren: Pan Bóg Zastępów jest dla nas obroną.
8        Pan Zastępów jest z nami, *
         Bóg Jakuba jest naszą obroną.
9        Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, *
         zdumiewające czyny, których dokonał na ziemi.
Refren: Pan Bóg Zastępów jest dla nas obroną.
 
 
 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Ps 51 (50), 12a. 14a
 
Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
Stwórz, Boże, we mnie serce czyste
i przywróć mi radość Twojego zbawienia.
Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
 
 
 
EWANGELIA
Uzdrowienie paralityka w sadzawce Betesda
 
J 5, 1-16
 
✠ Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy.
W Jerozolimie zaś jest przy Owczej Bramie sadzawka, nazwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych.
Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego: «Czy chcesz wyzdrowieć?»
Odpowiedział Mu chory: «Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną».
Rzekł do niego Jezus: «Wstań, weź swoje nosze i chodź!» Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził.
Jednakże dnia tego był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: «Dziś jest szabat, nie wolno ci dźwigać twoich noszy».
On im odpowiedział: «Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje nosze i chodź». Pytali go więc: «Cóż to za człowiek ci powiedział: Weź i chodź?» Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim On jest; albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu.
Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: «Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło». Człowiek ów odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że czynił takie rzeczy w szabat.
Oto słowo Pańskie.
 
 
 
REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

 

 «Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło».
 
Pan Jezus przestrzega przed jeszcze większym paraliżem, niż ten fizyczny. Mówi o paraliżu ducha, w imię którego Żydzi (uczeni w Piśmie i faryzeusze) prześladowali Jezusa. Ten paraliż nie pozwalał im wziąć swojego łoża i chodzić…, za Jezusem, aby nauczyć się prawdziwego posłuszeństwa Bogu i oddawania Mu prawdziwej czci. Zamordowali Jezusa, bo nie był im posłuszny, wersja oficjalna - nie przestrzegał szabatu. Bestialsko sparaliżowali i uśmiercili Syna Bożego z powodu szabatu, który On ustanowił, dla nich. Ale ten sam szabat nie był żadną przeszkodą - widząc cud wskrzeszenia Łazarza -  iść i debatować nad sposobem uśmiercenia Jezusa i Łazarza.  I uczynili z Jezusa paralityka… na krzyżu.
 
Właśnie z tego łoża boleści, z tej katedry krzyża Jezus uczy nas, czyli tych wszystkich, którzy zechcą od Niego czegokolwiek się nauczyć, na czym polega prawdziwy kult Boga. Jezus nie zajmuje się sobą. Modlił się za wszystkich oprawców, także tych przyszłych, na przestrzeni wieków. Uświęca grzeszny Kościół, oddając nas pod opiekę Niepokalanej. Wprowadza do nieba nas, grzeszników. Wystarczy uznać swoją winę tak jak zrobił dobry łotr (prawdopodobnie miał na imię Dyzma), słusznie i sprawiedliwie skazany na śmierć. Przyznaję że tak jest…, nie urągam Jezusowi i wcale nie proszę Go, aby razem z Nim iść do nieba, ale żeby przynajmniej wspomnienie o mnie Jezus wziął ze sobą do raju.  To Jezusowi wystarczyło, by całego człowieka, którego stworzył i za którego przelał krew, do nieba wprowadzić.  Na to przyszedł na świat. Służyć, dać świadectwo prawdzie i zbawić. Zbawić każde stworzenie jako swoje dziecko. Zbawić, a nie potępiać.
 
Przyjdź Duchu Święty i ucz mnie iść tam, dokąd mnie posyłasz, bym prawdziwie upodabniał się do Jezusa i jak On prawdziwie oddawał cześć Bogu w Duchu i Prawdzie.

 
 
MODLITWA NAD DARAMI
 
Boże, nasz Stworzycielu, Ty podtrzymujesz nasze życie doczesne, † z wdzięcznością składamy Ci dary, które od Ciebie pochodzą, * i prosimy, abyś je przemienił w Sakrament dający życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 
 
PREFACJA
Owoce postu
 
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały. Ty przez post cielesny uśmierzasz wady, * podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi wołając...
 
 
 
ANTYFONA NA KOMUNIĘ
Ps 23, 1-2
 
Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, * pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. * Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, * orzeźwia moją duszę.
 
 
 
MODLITWA PO KOMUNII

 

Wszechmogący Boże, oczyść nasze dusze i odnów je przez Najświętszy Sakrament, * spraw, aby także nasze ciało znalazło w nim pomoc w życiu doczesnym i zadatek nieśmiertelności. Przez Chrystusa, Pana naszego.


 

OP - Ostatni Przystanek
OPost - Ojcowie Pustyni


Słowo

 

Przybył kiedyś do Sketis święty Teofil, biskup Aleksandrii. Bracia zebrali się i powiedzieli do abba Pambo: „Powiedz słowo biskupowi, niech się zbuduje w tym miejscu”. Starzec odrzekł: „Jeśli nie zbu­duje się moim milczeniem, nie zbuduje się także mym słowem”.


 
 
IV tydzień Wielkiego Postu
Teksty liturgii Mszy św.
 
 
ANTYFONA NA WEJŚCIE
Ps 31, 7-8
 
Pokładam ufność w Panu, * weselę się i cieszę Twoim miłosierdziem, * bo wejrzałeś na moją nędzę.
 
 
 
WPROWADZENIE DO LITURGII
 
burza   wszystko naraz byskawica tcza soce
fot. Ja :-), Szczecin
 
Dwa zdjęcia, tej samej nocy i w odstępie kilkudziesięciu minut. Najpierw armagedon nad Szczecinem - jeżeli ktoś przeżył burzę na Rysach wie o czym mówię -  a potem... świt. Błyskawica tęcza i słońce na raz :-). Całkiem jak w moim życiu. I jak słońce przez chmury, tak przez dzisiejsze czytania przebija radość wczorajszej niedzieli letare.  Nowe stworzenie zapoczątkowane w misterium paschalnym Chrystusa, którym się stałem w sakramencie chrztu i ciągle się staję w sakramencie pojednania. Czym jest naprawde ten promień światła, który oświetla moją drogę. Czy w darach sakramentów świętych odradza się we mnie radość w Duchu Świętym?
 
 
 
KOLEKTA
 
Wszechmogący Boże, Ty odnawiasz świat przez święte sakramenty, † spraw, aby Twój Kościół czerpał z nich życie wieczne * i udzielaj mu pomocy w życiu doczesnym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
 
 
 
PIERWSZE CZYTANIE
Oto stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię
 
Iz 65, 17-21
 
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Tak mówi Pan:
«Oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą.
Przeciwnie, będzie radość i wesele na zawsze z tego, co Ja stworzę; bo oto Ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu – radość. Rozweselę się z Jerozolimy i rozraduję się z jej ludu. Już się nie usłyszy w niej odgłosów płaczu ani krzyku narzekania.
Nie będzie już w niej niemowlęcia, co miałoby żyć tylko kilka dni, ani starca, który by nie dopełnił swych lat; bo najmłodszy umrze jako stuletni, a nie osiągnąć stu lat, będzie znakiem klątwy. Zbudują domy i mieszkać w nich będą, zasadzą winnice i będą jedli z nich owoce».
Oto słowo Boże.
 
 
 
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b (R.: 2a)
 
Refren: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.
2        Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś *
         i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie.
4        Panie, mój Boże, †
         z krainy umarłych wywołałeś moją duszę *
         i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.
Refren: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.
5        Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący Pana *
         i pamiętajcie o Jego świętości.
6        Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, †
         a Jego łaska przez całe życie. *
         Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem wesele.
Refren: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.
11        Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną, *
         Panie, bądź moją pomocą.
12        Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament, *
13        Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.
Refren: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.
 
 
 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. Am 5, 14
 
Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli,
a Pan Bóg będzie z wami.
Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
 
 
 
EWANGELIA
Uzdrowienie syna urzędnika królewskiego
 
J 4, 43-54
 
✠ Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie, kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto.
Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna, był on już bowiem umierający.
Jezus rzekł do niego: «Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie».
Powiedział do Niego urzędnik królewski: «Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko».
Rzekł do niego Jezus: «Idź, syn twój żyje». Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i poszedł.
A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzekli mu: «Wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka». Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: «Syn twój żyje». I uwierzył on sam i cała jego rodzina.
Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei.
Oto słowo Pańskie.

 
 
REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI
 
V niedziela tego Postu, skończy kolejny etap mojej drogi - Veritas i nic więcej nie dodam :-). Co mamy dzisiaj? Brak motywu przewodniego, kilka oderwanych wątków z Kurią i wydawnictwem Stolicy Apostolskiej w tle. Pomylony cytat z Ewangelii na bazie rekolekcji wielkopostnych . Totalna demolka, która nijak się ma do dzisiejszych czytań. Tymczasem okazuje się, że jest dokładnie odwrotnie. Czy jednak ktokolwiek poza mną może to odczytać? Mało prawdopodobne :-). I to najlepszy komentarz do dzisiejszej Ewangelii, bowiem nie wymyślił i napisał go żaden człowiek. I tak wracają tegoroczne rekolekcje wielkopostne o chrzcie, które głosił u św. Jacka o. Cyprian Klahs i ten mały fragment Ewangelii z pierwszego dnia:
 
«Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane […]. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie» (Łk 12, 36-38).
 
W adhortacji  Evangelii Gaudium, papież Franciszek tak je objaśnia:
 
Teksty te wyrażają absolutny priorytet «wyjścia poza siebie ku bratu», jako jedno z dwóch głównych przykazań stanowiących fundament wszelkich norm moralnych i jako najjaśniejszy znak, by dokonać rozeznania na drodze duchowego rozwoju, odpowiadając na absolutnie bezinteresowny dar Boga. Z tego samego powodu «posługa miłości jest konstytutywnym wymiarem misji Kościoła i nieodzownym wyrazem jego istoty»[144]. Tak jak Kościół z natury jest misyjny, tak w sposób nieunikniony wypływa z tej natury czynna miłość bliźniego, współczucie, które rozumie, towarzyszy i promuje.
 
Wróciłem do domu pod wielkim wrażeniem rozważania kaznodziei. Wyciągnąłem więc ze swojego "śmietnika" (archiwum) stare zapiski, odczytałem sigla, wziąłem do ręki Pismo Święte i... zupełnie zgłupiałem. Oto Ewangelia i komentarz papieża stają się jakąś kakofonia. Czytany fragment Ewangelii nijak nie koresponduje ze słowami Franciszka (tekstem źródłowym jest adhortacja Evangelii Gaudium). 
 
36 A wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. 37 Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. 38 Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. /Łk 12, 36-38/
 
Żeby nie uprawiać pustosłowia pominę to, że zignorowano w Kurii moją pierwszą prośbę z 26 lutego o interwencję w wydawnictwie Stolicy Apostolskiej odpowiedzialnym za stronę Watykanu. Pominę szczegóły dzisiejszego spotkania z ks. Kanclerzem, bo dotyczyło sekciarkich zapędów Drogi a nie błędnych siglów. A zatem moje odkrycie:
 
Tłumaczenie adhortacji "na cztery rece" (?) w trzynastu językach i tylko my jedni Polacy mamy błąd redakcyjny (błąd sigla). Taka banalna rzecz i oparło się o ks. Kancerza (wykorzystałem fakt spotkania w innej sprawie) Ale chyba naprawdę mi odbiło, skoro tracę swój i czyjś czas na "nie nasze sprawy", jakieś obce błędy na "nie kurialnej" stronie. Czy to choroba, czy tylko histeria, co? Jak myślisz?
 
Ta obojętność i brak zrozumienia istoty problemu ze strony pracowników Kurii.... To było porażające i bolesne. W tych ciasnych głowach nikt nikomu już nie myśli kategoriami Jednego, Świętego, Powszechnego i Apostolskiego Kościoła. Liczy się Ja i Moja Diecezja. Co mnie obchodzi jakie błędy firmuje papież w swoich oficjalnych dokumentach? Trochę się poużalałem nad sobą, a gdy juz mi przeszło zadzwoniłem do rzecznika diecezji. Krótka piłka. Zostawiłem wiadomość na telefonie, ks. Tomek oddzwonił i... obiecał zająć się tym w poniedziałek. Można?
 
“Be merciful, just as your Father is merciful. Do not judge, and you will not be judged; do not condemn, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven; give, and it will be given to you… For the measure you give will be the measure you get back” (Lk 6:36-38)
 
36 A wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. 37 Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. 38 Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. /Łk 12, 36-38/
 
Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie
 
 
A swoją drogą na trzynaście tłumaczeń i tylko polacco z babolem... zrobiłem swoje. KONIEC.
 
 
---------- Wiadomość wysłana ----------
Od: Marek Rogoz <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
Data: 15 marca 2018 16:02
Temat: Nella traduzione polacca
Do: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Lode a Gesù Cristo
Puoi dare questo all'amministratore del sito web? Puoi prenderti cura di esso? Per favore, rispondi.
Nella traduzione polacca di Evangelii Gaudium c'è un errore nei sigilli. È presente (Luca 12: 36-38). Dovrebbe esserlo (Luca 6: 36-38).
Dio ti benedica
 
___________________
 1. 179. (…) It corresponds to the mercy which God has shown us: “Be merciful, just as your Father is merciful. Do not judge, and you will not be judged; do not condemn, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven; give, and it will be given to you… For the measure you give will be the measure you get back” (Lk 6:36-38).
 1. 179. (…) «Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane […]. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie» (Łk 12, 36-38).

 
Minęło trochę czasu od rekolekcji. Już miałem się poddać. I nagle dostaję w dzisiejszym słowie jasną informację co z tym fantem zrobić: nie poddawać się :-). - i znów mówi to o. Cyprian Klahs OP -  https://youtu.be/9EfVXCPJliA
 
"Czasami trzeba się odważyć. Choćbyśmy mieli poczucie, że to nie ma sensu"
 
Jest jeszcze dalszy ciąg tej historii i tym razem mam autoryzację głównych zainteresowanych. Dziewczyny upoważniły mnie do przywołania ich imion. Otóż zadzwoniła do mnie w nocy Uleczka z Drogi..., z którą zerwałem kontakty. Nagle nie wiadomo skąd..., trzeźwa..., w środku nocy...  poprosiła o komentarz do czytania :-). Ucieszyłem się :-)
 
Odpisałem na gorąco, po krótkiej modlitwie, rozważaniu i bez jakiegokolwiek redagowania tekst. Następnego dnia na mszy u św. Jackawiedziałem jednak, że ten tekst pisany jest do kogos innego i wysłałem Eluni:
 
Mam takie światło, aby Ci to pokazać. Nie wiem dlaczego. Może powinnaś też to przemodlić? Tylko proszę nie dzwoń! Nie odbiorę :-) Jestem ostatnio trochę zmęczony, właściwie kiedy to pisałem to cały czas prawie już spałem... a więc to co przeczytasz jest nie - spójne, ale chyba ważne...
 
Bracia:
Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków – Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, u. przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. / 1 Kor 1, 22-25/
 
Głupstwo i słabość.
Żydzi, jako naród wybrany wzgardzili słowem Bożym, tak jak i my dziś. Chcieli być jak inni i my też tego chcemy. Mieć domy ładne jak inni, i samochody wygodne jak inni i mężów wiernych jak mają inne, i dzieci zdolne... jak inne. Bo inni mają łatwiej, lepiej, inni są zdrowsi, innym wszystko przychodzi łatwiej. A my, niewolnicy Boga cały czas pod górkę. Jesteśmy jak Żydzi, którzy wiele razy spijali ten napój, który sobie sami uwarzyli pod wpływem innych. Nie wierzymy Bogu, ale diabłu, który milionami ust szepta nam czule do ucha:
zostaw to głupssssstwo…, nie trzymaj się tego, to jest ssssssłabe. Patrz! Tu jesssssst mądrość, tu jesssssst moc!
Izrael się potykał, potykał, aż padł. Siedemdziesiąt lat po Chrystusie Żydzi dali się skusić do buntu i znów zachciało im się wojny. Efekt? Zburzenie Jerozolimy i 2000 lat diaspory :-)
 
Desakralizacja, profanacja Świątyni, która jest znakiem świętości ludu dotyczy również nas. Chrystus mówi:  Ja jestem świątynią, a do nas:  wy jesteście świątynią.
To co się wydarzyło wtedy na dziedzińcu świątyni, czyli rozpędzenie przekupniów, to właśnie epifania naszych serc i sumień. To jest satyra na nasze sumienia. Tłum, hałas , handel, jazgot, zgiełk i już nie ma świętości, za to jest targowisko i jaskinia zbójców.
 
(...) do wszystkiego można się przyzwyczaić. Kłamać, indoktrynować, manipulować, oszukiwać, to tylko synonimy tego co nazywam wartością dodaną naszego życia i naszej małej wiary. Bo czyż nie uwierzyliśmy, że tak można..., skoro tak już jest? A że Słowo Boga mówi inaczej….
co za problem:  wystarczy drobna korekta…, jest takie słabiutkie. Relacje z Bogiem osobowym? To tylko teora. Sakramenty…, chrzest, spowiedź? To już niegroźne rytuały, Pascha: Krzyż, Eucharystia. Krzyż staje się niszczycielskim znakiem, któż normalny dziś dobrowolnie przyjmuje krzyż? A ci od chwalebnego krzyża? Zżera ich własna pycha. A Eucharystia? Tak, to jest pewien problem, ale czy ktoś jeszcze naprawdę wierzy w Jego obecność w kawałku chleba? A nawet jeśli wierzy, to juz nie jest w stanie przekazać następnemu pooleniu..., wymierają jak mamuty.
 
Po trzynastu minutach od wysłania tego postu, przychodzi od Eluni odpowiedź:
 
Bracie to trafia w centrum serca i między oczy jak to kiedyś wyraziłeś...
Pozdr. z Żabna
 
I co teraz zamierzasz z tym zrobić?
Ponawiam mój apel z 13-go marca: Tylko proszę nie dzwoń! Nie odbiorę. Napisz co z tym wolontariatem.
 
Elu,
zrobiłem swoje...  KONIEC.

 
A teraz komentarz Uleczki z data: 15 marca 2018 05:57 - wchodzi do klasyki!
 
No a co z czyńcie sobie ziemię powolną, uprawiajcie, hodujcie zwierzęta a Pan BÓG da wam wszystko. Jesteście na moje podobieństwo. Zapędźcie mózgi do myślenie, bo JA idę odpocząć, poczekam na SYNA to róbcie co chcecie ON was i tak kocha i odkupi. Lilie stroi ptaki karmi w mróz rękami babci Franciszki. Niemożliwe że tym najtandetniejszym tak dobrze się wiedzie. Inni robią swoje pchają swoje wózki pod górę solidnie, uczciwie to rogaty posadzi  jeszcze dupę i niech go idioci wytargają pod górkę. I to jest głupstwem u BOGA? To nie ma żadnego sensu,
 
 
Uleczko,
masz całkowita rację: TO NIE MA ŻADNEGO SENSU
I co teraz zamierzasz z tym zrobić?
 
Niech komentarzem do Twojego komentarza będą słowa o. Cypriana Klahsa OP, po ostatniej kapitule "ważniaka"  u Dominikanów ;-), To on głosił mi te nioezapomniane rekolekcje z Franciszkiem, naszą Kurią i nocnym rozważaniem w tle. Te słowa wypowiedział dziewięć lat temu, a opublikowano je dokładnie cztery lata temu  -  https://youtu.be/9EfVXCPJliA?t=67
 
Uleczko,
Zrobiłem swoje...  KONIEC.
 

 
 
MODLITWA NAD DARAMI
 
Miłosierny Boże, udziel nam owoców Ofiary, którą Tobie składamy, † oczyść nas ze skłonności do złego * i odnów w nas życie łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 
 
 
PREFACJA
10. Motywy wstrzemięźliwości
 
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały.
Ty przyjmujesz nasze wyrzeczenia * jako ofiarę ku Twojej chwale, * bo one poskramiają naszą pychę * i otwierają nasze serca na potrzeby biednych. * Spiesząc im z pomocą naśladujemy Twoją dobroć.
Dlatego łącząc się z chórami Aniołów * wysławiamy Ciebie, jednym głosem wołając...
 
 
 
ANTYFONA NA KOMUNIĘ
Ez 36, 27
 
Ducha mojego tchnę do waszego wnętrza * i sprawię, że będziecie żyli według moich nakazów. * Będziecie przestrzegali moich przykazań * i według nich postępowali.
 
 
 
MODLITWA PO KOMUNII
 
Panie, nasz Boże, przez Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy, odnów i uświęć nasze życie, * i doprowadź nas do wiecznej ojczyzny. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

 
 
Opowieści Pielgrzyma - św. Ignacy Loyola
Jeszcze w Manresie, gdzie przebywał prawie rok, odkąd zaczęły się te pociechy Boże i odkąd widział owoce, jakie przynosił w duszach, z którymi przestawał, zaprzestał tych krańcowych surowości, którym się przedtem oddawał. Odtąd obcinał paznokcie i strzygł włosy. Kiedy [pewnego dnia] jeszcze w tym miasteczku był w kościele wspomnianego klasztoru, aby wysłuchać mszy św., w chwili podniesienia Ciała Pańskiego widział oczyma wewnętrznymi jakby promienie białe idące z góry. I chociaż po tak długim czasie nie mógłby tego dobrze wytłumaczyć, to jednak widział jasno umysłem swoim, jak Pan nasz Jezus Chrystus jest obecny w tym Najświętszym. Sakramencie.
 
Manresa, Jezuickie Centrum Pomocy psychologicznej i duchowej.
Program rozwoju duchowego dla chrześcijan z elementami psychoedukacji to osobista i duchowa praca inspirowana w znacznym stopniu tekstami biblijnymi i refleksją psychologiczną. Adresatami osoby:
 • uwikłane w uzależnienia osobiste lub osób im bliskich,
 • zmagające się z konfliktami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 • z zaniżoną samooceną,
 • z tendencją do izolowania się,
 • zależne, szukające uznania za wszelką cenę,
 • przeżywające lęki, dające się łatwo zastraszyć,
 • uwikłane w toksyczne relacje interpersonalne,
 • przesadnie odpowiedzialne lub wcale nieodpowiedzialne,
 • zranione w dzieciństwie,
 • posiadające nadmierną potrzebę kontroli,
 • mające trudności w realizacji swoich zamierzeń od początku do końca,
 • pragnące zmiany swojego życia na lepsze,
 • szukające pogłębienia swojej osobistej relacji z Bogiem.


Niedziela, 11 marca 2018
IV tydzień psałterza
 
 

OP - Ostatni Przystanek
OPost - Ojcowie Pustyni


Zbawienie

Posted: 10 Mar 2018 10:00 PM PST

Rzekł starzec: „Trzej bracia przeszli do abba Amoja. Jeden z nich rzekł: ‘Mój ojcze, jeśli wiele czuwam i wiele rozmyślam, czy będę zbawiony?’ Nie odpowiedział mu abba Amoj. Rzekł drugi brat: ‘Mój ojcze, jeśli pracuję wiele rękami i daję jałmużnę, czy będę zbawiony?’ Nie odpowiedział mu abba Amoj. Rzekł wreszcie trzeci: ‘Mój ojcze, poszczę wiele i miłuję braci, czy będę zbawiony?’ Nie odpowiedział mu abba Amoj. Gdy zobaczyli, że im nie odpowiada, rzekli mu: ‘Módl się za nas, abba, odchodzimy abba’. Amoj nie chciał jednak odesłać ich smutnych i rozmawiając tylko z samym sobą, chciał, żeby usłyszeli bracia. Rzekł więc do samego siebie: ‘Jeśli czuwam i rozmyślam wiele, czy będę zbawiony?’ Odrzekł: ‘Nie’. ‘Jeśli wiele pracuję i daję jałmużnę, czy będę zbawiony?’ Odrzekł: ‘Nie’. ‘Jeśli wiele poszczę i miłuję braci, czy będę zbawiony?’ Odpowiedział sam sobie: ‘Jeśli to czyniąc nie będę zbawiony, to jakżeż mogę się zbawić?’ Odpowiedział sam sobie, mówiąc: ‘Zaiste, jeśli masz serce dobre, osiągniesz zbawienie’”.


 
 
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU B - LÆTARE
Teksty liturgii Mszy św.
 
 
 
ANTYFONA NA WEJŚCIE
por. Iz 66, 10-11
 
Raduj się, Jerozolimo, * zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. * Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, * weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy.
 
 
 
WPROWADZENIE DO LITURGII
 
Jak w Adwencie trzecia, tak czwarta niedziela Wielkiego Postu ma specyficzny charakter. Jej nazwa określana jest pierwszymi słowami antyfony na wejście pochodzące z Iz 66, 10-11:  LÆTARE JERUSALEM…. Raduj się, Jerozolimo, * zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. * Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, * weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy. Jak promień światła w połowie czasu naszego "mrocznego utrudzenia", w drodze na niewidoczny do tej pory szczyt paschalny, pojawiają się różane szaty, kwiaty, instrumenty. Dlaczego mamy się radować? Bo oto otwiera się przed nami szansa osiągnięcia szczytu wiekuistego szczęścia i pociechy.    
 
 
 
KOLEKTA
 
Boże, Ty za pośrednictwem swojego Syna pojednałeś ludzkość ze sobą, * spraw, aby lud chrześcijański z żywą wiarą i szczerym oddaniem spieszył ku nadchodzącym świętom wielkanocnym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
 
 
 
PIERWSZE CZYTANIE
Gniew i miłosierdzie Boże
 
2 Krn 36, 14-16. 19-23
 
Czytanie z Drugiej Księgi Kronik
Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Pan, Bóg ich ojców, bez ustanku wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie było już ratunku.
Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace spalili i wzięli się do niszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą spod miecza resztę król uprowadził na wygnanie do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów, aż do nadejścia panowania perskiego. I tak się spełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez usta Jeremiasza: «Dokąd kraj nie dopełni swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez siedemdziesiąt lat».
Aby się spełniło słowo Pańskie z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak iż obwieścił on również na piśmie w całym państwie swoim, co następuje: «Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli ktoś z was jest z całego ludu Jego, to niech Bóg jego będzie z nim, a niech idzie!»
Oto słowo Boże.
 
 
 
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 137 (136), 1-2. 3. 4-5. 6 (R.: por. 6b)
 
Refren: Kościele święty, nie zapomnę ciebie.
 
1        Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy, *
         płacząc na wspomnienie Syjonu.
2        Na topolach tamtej krainy *
         zawiesiliśmy nasze harfy.
 
Refren: Kościele święty, nie zapomnę ciebie.
 
3        Bo ci, którzy nas uprowadzili, *
         żądali od nas pieśni.
         Nasi gnębiciele żądali pieśni radosnej: *
         «Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni syjońskich!»
 
Refren: Kościele święty, nie zapomnę ciebie.
 
4        Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską *
         w obcej krainie?
5        Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, *
         niech uschnie moja prawica.
 
Refren: Kościele święty, nie zapomnę ciebie.
 
6        Niech mi język przyschnie do gardła, *
         jeśli nie będę o tobie pamiętał,
         jeśli nie wyniosę Jeruzalem *
         ponad wszelką swoją radość.
 
Refren: Kościele święty, nie zapomnę ciebie.
 
 
 
DRUGIE CZYTANIE
Umarli wskutek grzechu zostali zbawieni przez łaskę
 
Ef 2, 4-10
 
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan
Bracia:
Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia – łaską bowiem jesteście zbawieni – razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich – w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przeogromne bogactwo swej łaski okazać przez dobroć względem nas, w Chrystusie Jezusie.
Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.
Oto słowo Boże.
 
 
 
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ
Por. J 3, 16
 
Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
 
Tak Bóg umiłował świat,
że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.
 
Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
 
 
 
EWANGELIA
Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony
 
J 3, 14-21
 
✠ Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do Nikodema:
«Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu».
Oto słowo Pańskie.
 
 
 
REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI
 
Wierzymy a przynajmniej byłoby dobrze gdyby tak było, że to Jezus przyniósł światło na świat, że to On jest światłem. Nie chodzi tutaj o jakąś latarenkę, która oświetla jedynie część zaciemnionego pomieszczenia, Chrystus przez Ewangelię przyszedłem rzucić światło na całe nasze życie, zarówno na duszę, jak i ciało. Na psychikę, pamięć, wyobraźnię, intelekt, wolę, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Na wymiar cielesny, psychiczny i duchowy. Trudno w to uwierzyć tym, którzy są zachwyceni możliwością różnego rodzaju specjalizacji. Trudno uwierzyć nawet tym, którzy jak mogłoby się wydawać nominalnie są katolikami, bo jak zawołał kiedyś Maklakiewicz filmie "Wniebowzięci": piękny jest nasz kraj z lotu ptaka. Tak. Ale gdy się wyląduje i z bliska poznaje szczegóły..., okazuje się, że wystarczy zajrzeć pod jedną lub drugą paprotkę, by wyskoczyły jakieś karaluchy, czy pajęczyny, etc. Dlatego najlepiej znowu wzbić się w powietrze i uznać że upragnione piękno dotyczy jedynie spojrzenia (ujęcia) z jakiejś dalekiej perspektywy.
 
Bolesław Prus opisywał Boże Ciało i procesję i tak pozytywistyczne widział tych ludzi którzy gadają ze sobą, to błoto, które rozdeptują i tego księdza który chce przekrzyczeć tłum. Natomiast trzech Henryk Sienkiewicz, tym swoim niezwykłym językiem opisywał wielobarwność tej procesji. Zachwycał się tymi ludźmi którzy śpiewają, ta Eucharystią, która w pięknej monstrancji świeci w blasku słońca.
Aż się prosi te dwa ujęcia uznać za wykluczające się.
 
Ujęcie pierwsze
Można do tego stopnia akcentować bóstwo Chrystusa, że znika z pola widzenia Jego człowieczeństwo. Przesadnie zachwyceni zmartwychwstaniem, odkupieniem, zapominamy, że jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana.
 
Ujęcie drugie
Można też do tego stopnia wpatrzyć się w krzyż, żeby zapomnieć, że to przez krzyż przyszło zbawienie świata, a cierpienie wcale nie jest ostatnim słowem wcielonego Boga mimo, iż cierpi w każdym niosącym swój krzyż.
 
Pewnie nie jeden jeszcze krzyż trzeba nam będzie wziąć na ramiona i go nieść, a nie odrzucać w kąt jak tego karalucha, którego chcemy od razu wyekspediować, bo się nim brzydzimy, ale bardzo ważne jest, abyśmy brali oba ujęcia pod uwagę i nie tylko rozważali je intelektualnie, ale po prostu żyli obiema perspektywami. W równym stopniu otwierając się na krzyż, jak i zmartwychwstanie, cierpienie, i radość, bo z tego właśnie nasze życie się składa.
 
A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki.  
 
Jeżeli Chrystus mówi: kto spełnia wymagania prawdy zbliża się do światła, to przecież ma na uwadze całą prawdę, nie jakąś jej część. Dlatego jeżeli usłyszymy z ust jakiegoś specjalisty w danej dziedzinie jakąś prawdę, to zadajmy sobie ten trud, by umieścić tę zasłyszaną, ale jednak cząstkę prawdy, w tej całej prawdzie o nas, jako dzieci Bożych. Jak Nikodemowi, tak i nam potrzeba spotykać się z Panem Jezusem, ale nie tylko w nocy, również w blasku dnia, by nie sprowadzić wiary w Pana Jezusa i sakramentów Kościoła świętego, a zwłaszcza Najświętszego Sakramentu, do jakiegoś psychologiczno socjologicznego banału.
 
Prośmy o łaskę otwarcia na Tego, który jest Światłem i miłości do Tego, który za nas umarł dla nas zmartwychwstał i na nas czeka w domu, abyśmy również poprzez to w jaki sposób formujemy nasze umysły pomagali innym spojrzeć na życie i śmierć szerzej niż tego uczą jakieś prymitywne, aczkolwiek bardzo sympatyczne i nieraz błyskotliwie sformułowane poglądy.
 
 
 
MODLITWA POWSZECHNA
 
 
 
MODLITWA NAD DARAMI
 
Panie, nasz Boże, z radością przynosimy Tobie dary na Ofiarę, która nas uzdrawia, † i pokornie Cię prosimy, * abyśmy ją złożyli z należną czcią i z żywą wiarą za zbawienie świata. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 
 
 
PREFACJA
8. Duchowe znaczenie Wielkiego Postu
 
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Albowiem pozwalasz Twoim wiernym * co roku z oczyszczoną duszą * radośnie oczekiwać świąt wielkanocnych, * aby gorliwie oddając się modlitwie * i dziełom miłosierdzia, * przez uczestnictwo w sakramentach odrodzenia * osiągnęli pełnię dziecięctwa Bożego.
Dlatego z Aniołami i Archaniołami * i z wszystkimi chórami niebios * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając...
 
 
 
ANTYFONA NA KOMUNIĘ
Ps 122, 3-4
 
Jeruzalem wzniesione jak miasto * gęsto i ściśle zabudowane. * Do niego wstępują pokolenia Pańskie, * aby wielbić imię Pana.
 
 
 
MODLITWA PO KOMUNII
 
Boże, Ty oświecasz każdego człowieka na ten świat przychodzącego, † oświeć nasze serca światłem swojej łaski, * aby nasze myśli zawsze były godne Ciebie, a nasza miłość ku Tobie szczera. Przez Chrystusa, Pana naszego.